የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት

የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለሚኒስቴር መ/ቤቱ የኦፕሬሽን አገልግሎት ጄኔራል ዳይሬክተር  ሆኖ የሚከተሉትን ተግባርና ኃላፊነት ይኖሩታል፡-

 • የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት አጠቃላይ የሀገራችን የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ፖሊሲና ስትራቴጂ መሠረት በማደረግ የዘርፉ ዓላዎች ለመደግፍና ለማስፈጸም የሚያስችል የአይሲቲ ስትራቴጂዎች፣ፖሊሲዎችና የአጠቃቀም መመሪያዎችን ያወጣል ተፈፃሚነቱን ይከታተላል፤
 • የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ሚኒስትር መ/ቤቱ የተሰጠውን ተልእኮ ለመፈፀም የሚያስችል የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን መሰረት ያደረገ እቅድ ያቅዳል፣ ያስተባብራል በበላይነት ይመራል፤
 • የሚኒስቴር መ/ቤቱ ተጠሪ ተቀዋማት የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ ልማት ግንባታና የአገልግሎት ተደራሽነቱ በየጊዜው ክትትል ያደርጋል ወቅታዊነቱን በመገምገም እንዲሻሻል ሀሣብ ያቀርባል አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
 • የሚኒስቴር መ/ቤቱ መረጃ ደህንነት እንዲጠበቅ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር
  ግኙነት ያደርጋል፣ አስፈላጊ የሆኑና ወቅቱ የሚፈልጋቸውን የኔትወርክ ሴኩሪቲ መሳሪያዎችና ቴክኖሎጂዎዕች ወደስራ እንዲገቡ ያደርጋል፣ አገልግሎቱን ይከታተላል፣ ደህንነቱን ይቆጣጠራል፤
 • በሚኒስቴር መ/ቤቱ የሲስተም ልማት ፍላጎት ተግባራዊ ለማድረግና የሚያስችል ፕሮጀክት እንዲቀረጽ ያደርጋል ሲፈቀድ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
 • በተቋሙ የዳታ ማዕከል ውስጥ የዲዛይን፣ተከላና የኮንፊግሬሽን ስራ ያከናውናል፣ ፈጣንና የኔትወርክ አገልግሎት እንዲኖር ያደርጋል፣ ማዕከሉን በበላይነት ያስተዳድራል፤
 • የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት በክልል የግብርና ቢሮዎች የኔትወርክ መሰረተ ልማት ግንባታ ላይ የቴክኒክ ድጋፍ ያደርጋል፤
 • ዘርፉን በኢኮቴ ለማዘመን የሚሰሩና በፌደራልና በክልል ግብርና ቢሮዎች ለሚተገበሩ የሲስተም ልማት ፕሮጀክቶች ላይ በበላይነት ይከታተላል፣ክፍተቶችን እየለየ ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፤
 • ለሚኒስቴር መ/ቤቱ አስፈላጊ የሆኑ ሶፍትዌሮች እእንዲሰሩ፣የመሥሪያ ቤቱን ድህረ-ገፅ እንዲገነባ እንዲሁም በየጊዜው ወቅታዊ መሆኑን ይከታተላል፣ያሻሽላል፤
 • ሚኒስቴር መ/ቤቱን ዘመናዊና ቀልጣፋ አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የተለያዩ ሲስተሞችን በራስ አቅም እንዲለሙ ያደርጋል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤
 • የሚኒስቴር መ/ቤቱ መረጃ በማጠናቀር ተሰብስቦ ወደ መረጃ ቋት መግባቱ ይከታተላል መረጃው ተደራሽነቱ ያረጋግጣል፤
 • የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳርያዎች ግዥ ለማከናወን ወቅታዊ የሆነ የቴክኒከ መስፈርት ያዘጋጃል፣ የቴክኒክ ግምገማ ያከናውናል፤
 • የተቋሙ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳርያዎች አገልግሎት ጊዜ እንዲራዘም የጥገናና ዕድሣት ተግባራት እንዲከናወኑ ያደርጋል፤
 • የሚኒስቴር መ/ቤቱ ሠራተኞች የኮምፒዩተር ክህሎትና የዕውቀት ክፍተቶች በመለየት ይህን ለማሻሻልና አፈጻጸማቸው ለማሣደግ የሚያስሉ ስልጠናዎች ያዘጋጃል፤

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.