የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተግባርና ኃላፊነት

የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለሚኒስቴር መ/ቤቱየኦፕሬሽን አገልግሎት ጄኔራል ዳይሬክተር ሆኖ የመንግሥት ሠራተኞችን አዋጅ፣ደንብና መመሪያ በመከተል የሚከተሉትን አብይ እና ቁልፍ ተግባራት ያከናውናል፡፡
 • የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ተግባራት ያቅዳል፣ ያደረጃል፣ ይመራል፣ይከታተላል፣ ይደግፋል፣ ይወስናል ይቆጣጠራል፣ የስራ አፈጻጸም ይገመግማል፣ክፍተቶችንይለያል፣ያበቃል።
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የሰው ሃይል ልማት የሚመራ ገዢ ስትራቲጂና ዝርዝር ዐቅዶች እንዲዘጋጁና ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል።
 • ከስትራቴጂክ ዕቅድ የተመነዘረ ዓመታዊ ዕቅድ ያዘጋጃል ፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፣ ይገመግማል።
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን የሰው ሃይል ልማትና አስተዳደር የሚመለከቱ ፖሊሲዎች፣ መመሪያዎች፣ የስራ ሂደቶች፣ ማዕቀፎችን ወዘተ እንዳግባቡ ተዋደው / ተቀርጸው ተግባራዊ እንዲሆኑ ይመራል ይቆጣጠራል።
 • በሚሰጠው የሥልጣን ውክልና መሠረት በሰው ሃብት ሥራ አመራርና አስተዳደር ጉዳዮች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፣ ወይም የሚሰጡ ውሳኔዎችን ተግባራዊነት ይከታተላል።
 • በመንግሥት ሠራተኞች መመሪያዎችና ደንቦች መሠረት ከፍተኛ አደረጃጀት ላለው ተቋም ልዩ ልዩ የቅጥር፣ የደረጃ ዕድገት፣ ዝውውር፣ የድስፕሊን፣ የቅሬታ ማስተናገጃና እንዲሁም ሌሎች አግባብነት ያላቸው ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙና ተግባራዊ እንዲሆኑ ይከታተላል።
 • አዲስ ለሚቀጠሩ ሠራተኞች ስለ መንግሥት መመሪያዎችና ደንቦች እንዲሁም ተቋሙ ስለተቋቋመበትና ስለሚጠበቅበት ውጤት እንዲሁም ስለ መሥሪያ ቤቱ ልዩ ልዩ የሥራ ክፍሎች ኃላፊነት የማስተዋወቂያ ስልጠና (`Inducation) እንዲሰጥ በማድረግ ወደ ሥራ እንዲሰማሩ ያደርጋል።
 • የሚንስቴር መስሪያ ቤቱ ወጥና ዘመናዊ የአፈጻጸም ምዘና ግምገማና ማሻሻል ስርዐት እንዲኖረው የሚያስችል የአፈጻጸም ምዘናና አመራር ስርዐት እንዲዘጋጅና ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል።
 • የሚንስቴር መስሪያ ቤቱን የሰው ኃይል ክህሎትና ብቃት ለማሳደግ የሚያስችል የሰው ሃይል ልማት ፡ ስልጠናና ትምህርት ዕቅድና መርሃ ግብር እንዲዘጋጅና እንዲተገበር ያደርጋል።
 • የሚንስቴር መስሪያ ቤቱን የአመራር ብቃትና ዝግጅት ለማሳደግ የሚያስችል የተከታይ ማፍራትና የሞያ ዕድገት ስትራቴጂ፣ ዕቅድና ስርዐት ዝግጅትና ትግበራ በበላይነት ይመራል ያስተባብራል ይቆጣጠራል።
 • የሚንስቴር መስሪያ ቤቱን የሰው ሃይል ልማት አገልግሎት አሰጣጥ ለማላቅ የሚያስችል የክዋኔ ትዕምርትና (operating model); የስራ ሂደት የቲክኖሎጂና የመረጃ ስርዐት ግንባታና ትግበራን ይመራል።
 • የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን አደረጃጀትና ተቋማዊ ዕድገት ብሎም ባህል በሚፈለገው አቅጣጫ ለማጎልበት የሚያስችል ቀጣይነት ያለው የተቋማዊ አቅም ግንባታ ማዕቀፍ፣ ስልትና ዕቅድ እንዲዘጋጅና ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል።
 • አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከፍተኛ አደረጃጀት ላለው ተቋም የሰው ሀብት ሥራ አመራርን የተመለከቱ መመሪያዎች እንዲከለሱና አዳዲስ ጥናት እንዲጠኑ ያደርጋል፣ የጥናት ውጤቶችን ይገመግማል።
 • ከፍተኛ አደረጃጀት ላለው ተቋም ለሥራ መደቦች የሥራ ትንተና ተከናውኖ የሥራ ዝርዝር መግለጫ እንዲዘጋጅ ያደርጋል።
 • ከፍተኛ አደረጃጀት ያለው ተቋም ሠራተኞች መንግሥት ባወጣው የምዘና ስርዓት መሠረት በየወቅቱ እንዲመዘኑ ያደርጋል፣ በምዘናው ውጤት መሠረትም ቀጣይ ተግባራትን እንዲከናወኑ ያደርጋል።
 • ከፍተኛ አደረጃጀት ላለው ተቋም ደረጃውን የጠበቀ የሰው ሃብት የሥራ አካባቢ ደህንነትና ጤንነት ጥበቃ ጥናቶች እንዲጠኑ ያደርጋል፣ የተጠኑትን ይገመግማል፣ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል።
 • የሰው ሀብት ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ወቅታዊ የሥራ አፈጻጸም ለበላይ አካል ሪፖርት ያቀርባል።

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.