የአበባ ልማት ዳይሬክቶሬት

የአበባልማትዳይሬክቶሬትተግባርናሃላፊነት

የአበባ ልማት ዳይሬክቶሬት ተጠሪነቱ ለሆርቲካልቸር ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ሆኖ የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች ይኖሩታል፡፡

 • ተገልጋዮች የሚፈልጓቸውን የአገልግሎት አይነቶች በአግባቡ መለየት፣ ወቅታዊ በማድረግ ተደራሽነታቸውን ማረጋገጥ፤
 • በወሳኝ የአበባ እርሻ ሥራ ወቅቶች በመስክ በመገኘት ሙያዊ ድጋፍና የምክር አገልግሎት መስጠት፤
 • ወቅታዊ የሜቲዮሮሎጂ እና የበሽታና ተባይ ክስተት መረጃዎች ያሰባስባል፣ ያደራጃል ለተጠቃሚዎች ያቀርባል፣ ምክር አገልግሎት መስጠት፤
 • በአበባ ልማት እርሻዎች የተሰማሩ ባለሀብቶች አፈጻጸም ለማሳደግና ምርታማነትንና ጥራትንና ለመጨመር የሚረዳ የኤክስቴንሽን ስርዓት መዘርጋት፣ ተግባራዊነቱን መከታተል፤
 • የአበባ አምራች ባለሀብቶችን አቅም በተከታታይ ለማሳደግ የሚረዳ የአቅም ክፍተትና የስልጠና ፍላጎት የዳሰሳ ጥናት በማካሄድ አስተያየት ማቅረብ፤
 • የክፍሉን ፈጻሚዎች አቅም ክፍተት በመለየት ሥልጠና የሚያገኙበትን ሁኔታ ማመቻቸት፤
 • ለባለሀብቱና ሌሎች አልሚዎች ልማት አዋጪና ውጤታማ የሆኑ ምርጥ የአበባ ልማት ቴክኖሎጂዎችና ተሞክሮዎችን በማሰባሰብ፣ መተንተን፤ መቀመር፣ የሚስፋፋበትን ሰርዓት መዘርጋት፤
 • የተዘጋጁ ቴክኖሎጂዎችና ምርጥ ተሞክሮዎችን ለተጠቃሚዎች ተደራሽ በማድረግ በተቀላጠፈ ሁኔታ ለማስፋት እንዲቻል የአሰራር ማንዋል ማዘጋጀት፣ ተግባራዊነቱን መከታተል፤
 • ከዩኒቨርሲቲዎች እና ግብርና ምርምር ተቋማት ጋር በቅርበት በጥናትና ምርምር ስራ ተቀናጅቶ መስራት፤
 • መካከለኛ ባለሙያዎችን ለማፍራት እንዲቻል የአበባ ልማት ተግባር ማሰልጠኛ ተቋማትን ማጠናከር፤
 • የሚመለከታቸው ዩኒቨርስቲዎች ካሪኩለም የማሻሻል ስትራቴጂና የትምህርት አሰጣጡም ለዘርፉ ውጤታማነት አስተዋፅኦ በሚያደርግ መልኩ እንዲሆን ግንዛቤ እንዲጨብጡ ማድረግ፤
 • ለአበባ ልማት ግብዓት ሊሆኑ የሚችሉትን ነባር የግብርና ማሰልጠኛ ማዕከላት በመለየት፣ ለተቋማት የበጀትና የቁሳቁስ ምንጭ በማፈላለግ ተቋማቱን ማጠናከርና አዳዲስ የግብርና ማሰልጠኛ ማዕከላት  ማቋቋም፤
 • የአምራቹ፣ የኮንትራት አርሶ አደሩና የአዉትግሮወሩን አቅም በስልጠና በመደገፍ አሰራሩ እንዲጎለብት ማድረግ።
 • አዉትግሮወሮች በግሎባል-ጋፕ ሰርቲፋይ እንዲሆኑ በማብቃት መስፈርትን ጠብቆ የመስራት ልምድ እንዲያዳብሩ ማድረግ፤
 • በአውትግሮወርስና ኮንትራት እርሻ ስርዓት ከአልሚዎችና ባለሀብቱ ጋር የሚተሳሰሩ የአካባቢው አርሶ አደሮች የላቀ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የኢንተርፕሪነርሽፕ ስልጠና መስጠት፤
 • ለዘርፉ ልማት አዋጪና አስፈላጊ የሆኑ ከስልጠናና ቴክኖሎጂ ጋር የተያያዙ መረጃ አደራጀቶ ለተጠቃሚዎች ተደራሽ  ማድረግ፤
 • ባለሀብቱና ሌሎች ተገልጋዮች የሚፈልጉትን የድጋፍ ጥያቄዎች የቀረጥ ነጻ፣ የውጭ ዜጋ የሥራ ፈቃድ፣ የፈቃድ እድሳት ወዘተ/ በተቀላጠፈና በተቀናጀ ሁኔታ ጥራት ባለው መልኩ እንዲያገኙ ማድረግ፤
 • የአበባ ልማት መሬት የተረከቡ ባለሀብቶች በገቡት ውልና ባቀረቡት የአዋጭነት ጥናት ሰነድ መሰረት ልማት ማከናወናቸውን የአፈጻጸም መከታተያና መገምገሚያ መስፈርትና ደረጃ (Standard) ማዘጋጀት፣ ተደራሽ ማድረግ፤
 • የአበባ ልማት የሚካሄድባቸውን አካባቢዎች ለክትትልና ድጋፍ በሚመች መልኩ በወቅት፣ በዝርያ አይነት፣ በተግባራት ዓይነትና በአካባቢ በመለየት የቁጥጥር፣ ክትትልና ድጋፍ ክላስተር ማዘጋጀት፣ መገምገም፤
 • በአበባ ልማት እርሻዎች የተሰማሩ ባለሀብቶች የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ ሥርዓትና ማንዋል ማዘጋጀት፤ ሲፈቀድ ተግባራዊ ማድረግ፤
 • በተዘጋጀው ክትትልና ድጋፍ ማዕቀፍ መሰረት በየክላስተሩና በየወቅቱ ክትትል በማድረግ ችግሮችን መለየት፣ የተደራጀ መረጃ መያዝ፣ የድጋፍ ዕቅድ ማዘጋጀት፣ የተዘጋጀውን የድጋፍ ዕቅድ ለሚመለከታቸው የስራ ክፍሎች ማሰራጨት፤ መፈጸማቸውን ክትትል ማድረግ፤
 • በተደረገው ክትትል መሰረት በተለዩ ችግሮች ዙሪያ ተወሰዱ እርምጃዎችንና መፍትሄዎችን ችግር ፈቺነትና ተፈጻሚነት ይከታተላል መቆጣጠር፤
 • የአበባ ልማት እርሻዎች የአካባቢውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች በሚያግዝና በሚያሻሽል መልኩ እንዲከናወንና የህዝብ ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ ለማድረግ የሁኔታ ዳሰሳ በማደረግ ለአመራሩና ለአካባቢው ማህበረሰብ ስልጠና እንዲሰጥ ማድረግ፤ ትስስር የሚፈጠርበትን አግባብ መጠቆም፤
 • የአበባ ልማት እርሻዎችን ለማበረታታት ለአልሚዎችና ባለሀብቶች የሚሰጡ የተለያዩ ማበረታቻዎች በታሰበው መንገድ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ይመዘግባል፣ ይከታተላል፣ የእርምት እርምጃ እንዲወሰድ ማድረግ፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅርበት መስራት፤
 • በአበባ ልማት እርሻዎች የሚካሄድባቸው አካባቢዎች በመሰረተ ልማትና አስፈላጊ ግብዓት አቅርቦት የተሟሉ እንዲሆኑና ለባለሀብቱና ሌሎች አልሚዎች አዋጭ ሁኔታዎች እንዲመቻቹ በትብብር መስራት፤
 • ለቀጣይ ክትትልና ድጋፍ የእያንዳንዱ አልሚ እና ባለሀብት ደረጃ የሚያሳይ ፕሮፋይል ማዘጋጀት፤ ለሚመለከተው የበላይ አካል አቅርቦ እንዲገመገም ማድረግ፡፡

Main menu en-GB (2)

We use cookies to improve your experience on our website. By browsing this website, you agree to our use of cookies.